ارزيابی اثرات تميز کردن

ارزيابی موثر بودن عمليات تميز کردن يک قسمت اساسی در فرايند تميز کردن می باشد. آن را می توان به دو شکل: مشاهده و بررسی باکتريولوژيکی انجام داد. امروزه با پيشرفت در زمينه خودکاری فرايندها, به ندرت معيار مشاهده ساده برای بازديد مورد قبول واقع می گردد. معمولا ارزيابی بر اساس باکتريولوژيکی درنقاط مهم فرايند انجام می پذيرد. در اين راستا نتايج ارزيابی بر اساس CIP  کنترل رشد باکتری کليفرم بررسی می شود. وقتی نتايج حاصله از يک نمونه برداری با پنبه استريل از روی سطوح شسته شده کمتر از يک باکتری کليفرم در هر 100 سانتيمتر مربع باشد کارايی شستشو قابل قبول است. تعداد بالاتر از اين مقدار از نظر ارزيابی غير قابل قبول خواهد بود. اين آزمايش را ميتوان برای سطح ملزومات, مخازن و لوله ها پس از تکميل برنامه CIP به کار برد. مخصوصا در زمانی که پس از شستشو محتوای بالای از باکتری در محصول مشاهده گردد. در اين زمان نمونه برداری از آب شستشو نهايی و محصول اوليه عبور داده شده از ميان خط پس از تميز کردن توصيه می گردد.

برای اطمينان از تضمين کيفيت, تمام محصولات بايد از نظر کيفيت باکتريولوژيکی حتی در داخل بسته بندی کنترل کيفيت با آزمايش کليفرم و شمارش کل کنترل اورگانولپتيکی تکميل می گردد.

ويژگي هاي فيزيكوشيميايي شير خام :

اگر چه تركيبات شيرگاو از نظر مقدار درصد مواد آن به عواملي از قبيل نژاد ، فصل ، شرايط اقليمي دوره شير دهي ، سلامت و بيماري ، تغذيه و اوقات شبانه روز و غيره بستگي دارد و لي بهر حال تركيبات شير گاوهايي كه روزانه در اختيار كارخانجات شير قرار مي گيرند بايد داراي مشخصات زير باشند.

  • رنگ طبيعي شير سفيد صدفي يا خامه اي و بعضي اوقات متمايل به زرد است.
  • بو: شير داراي بوي مخصوصي به خود يا بوي مطبوع شير مي باشد.
  • طعم : شير طبيعي تازه كه در شرايط ايده ال توليد شده داراي طعم شير و كمي شيرين و دلپذير است.
  • وزن مخصوص: وزن مخصوص شير خام در دماي Cº15 بين 032/1 – 029 /1 مي باشد
  • نقطه انجماد : در شرايط طبيعي 545/0 تا 530/0 درجه سانتيگراد
  • اسيد يته: اسيديته شيرخام نبايد تحت شرايط طبيعي ازD º 16 تجاوز نمايد
  • PH : PH شير در دماي Cº 15 بين 7/6 – 5/6 مي باشد.
  • چربي : درصد چربي شير گاو بايد حداقل 2/3 درصد براساس وزن به وزن باشد.
  • ماده خشك بدون چربي شير : درصد ماده خشك بدون چربي شير گاو نبايد از 5/8% كمتر باشد.

( ساير تركيبات شيرعبارتند از پروتئين هاي شير به ميزان 3% تركيبات قندي يا لاكتوز شير به ميزان 6/4 % ، مواد معدني به ميزان 7/0 % و مابقي تركيبات اصلي شير را آب تشكيل مي دهد.

ويژگي هاي ميكروبي :

مشخصات شير درجه (1) : ميزان كل باكتريهاي هوازي مزوفيل نبايستي از 000/500 در يك سانتي مترمكعب تجاوز نمايد.

مشخصات شير درجه (2): ميزان كل باكتريهاي هوازي مزوفيل نبايستي از 000/000/1 در يك سانتي مترمكعب تجاوز نمايد.

زمان است احيا ء بلودومتيلن در مورد شيرهاي درجه يك نبايد از 2 ساعت كمتر و در مورد شيرهاي درجه 2 نبايد از يك ساعت كمتر باشد.

آزمون الكل در مورد شيرهاي تحويلي ، با الكل °68 بايد منفي باشد (  ml2  شير + ml2            الكل Cº 68 مخلوط مي گردد. )