اندازه گيري قند

مواد لازم

محلول استات روي با 2 ملكول آب را در آبي كه حاوي 3 ميلي ليتر اسيد استيك است، حل كرده و حجم كل را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر برسانيد.

محلول فروسيا نور پتاسيم

6/10 محلول فروسيا نور پتاسيم سه آبه را در مقداري آب حل كرده و حجم كل را به 100 ميلي ليتر برسانيد.

محلول فهلينگ

محلول الف : 639/34 گرم سولفات مس 5 آبه ( مولكول آب ) را در مقداري آب حل كنيد و حجم محلول را با آب مقطر به 500 ميلي ليتر برسانيد.

محلول ب: 173 گرم نمك تارتارات سديم پتاسيم با چهار مولكول آب را با 50 گرم سود در آب حل كنيد و حجم محلول را با آب مقطر به 500 ميلي ليتر برسانيد ( در صورت نياز محلول هاي آماده را دو شب بگذاريد بماند و سپس صاف كنيد).

محلول سديم هيدروكسايد غليظ

محلول سديم هيدروكسايد يكدهم نرمال

شناسگر آبي متيلن 2/0 درصد در آب

اسيد هيدروكلريد غليظ با چگالي 19/1

محلول قند ذخيره

5/ 9 گرم ساكارز خالص ( بدون آب ) را روي شيشه ساعت توزين كرده و آنرا به يك ارلن نشان دار 100 ميلي ليتر منتقل كنيد و ساكارز را در مقداري آب مقطر حل كنيد.

5 ميلي ليتر اسيد هيدروكلريد غليظ به آن بيفزائيد و براي 10 دقيقه ارلن را در حمام آب 70 درجه سلسيوس دما دهيد . طي اين مدت ارلن را 3 دقيقه بچرخانيد و 7 دقيقه ثابت نگاه داريد. پس از تمام شدن اين مدت ارلن را از حمام آب خارج كرده و در زير جريان آب سرد شير بگيريد و خنك كنيد. حجم محتواي ارلن را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر برسانيد . از محلول قند اسيدي ذخيره حاصل مي تواند تا 2 ماه استفاده كنيد.

محلول قند استاندارد مصرفي

2 ميلي ليتر از محلول قند ذخيره را به يك ارلن ماير منتقل و در آب مقطر رقيق كنيد. و با استفاده از شناساگر فنل فتالئين و سود غليظ و سپس سود يكدهم نرمال تا ايجاد رنگ پوست پيازي آن را عيارسنجي كنيد. ( PH برابر 2/8 تا 5/8 ) حجم محتواي ارلن رابا آب مقطر به 100 ميلي ليتر برسانيد.

هر ميلي ليتر از اين محلول قند استاندارد، حاوي 2 ميلي گرم قند وارو مي باشد.

وسايل لازم

ظروف شيشه اي نشان دار معمول در آزمايشگاه

بورت 50 ميلي ليتري

روش اجراي آزمون

استاندارد كردن محلول فهلينگ مصرفي

يك بورت 50 ميلي ليتري را از محلول قند پر كنيد. در يك ارلن ماير 300 ميلي ليتر، محلول ” الف ” فهلينگ و 5 ميلي ليتر محلول  ” ب” فهلينگ، و مقداري آب و حدود 15 ميلي ليتر از محلول قند استاندارد مصرفي بريزيد سپس ارلن را روي توري بالاي شعله قرار داده و حرارت دهيد تا محتواي آن بجوشد. پس از يك دقيقه جوشش محتواي ارلن، 2 قطره شناساگر آبي متيلن و چند عدد سنگ جوش به ارلن افزوده و در حال جوشش از محلول قند استاندارد محتوي در بورت، قطره قطره به محتواي ارلن بيفزائيد و پس از افزودن هر قطره ، ارلن را بچرخانيد. بمحض ايجاد رنگ قرمز آجري پايدار در محتواي ارلن، آنرا از روي شعله برداريد و حجم محلول قند استاندارد مصرفي در تيتر اسيون فهلينگ را بخوانيد و يادداشت كنيد عيار فهلينگ ( مقدار قند واروي لازم براي احياء10 ميلي ليتر محلول فهلينگ ) را بدست آوريد.

ياد آوري 1     كل زمان عيارسنجي نبايد بيشتر از 3 دقيقه بطول انجامد.

ياد آوري 2     توصيه مي شود محلول شناساگر آبي متيلن را در حدود پايان سنجش اضافه كنيد تا در هنگام پايان عيارسنجي بخوبي تغيير رنگ ديده شود.

ياد آوري 3    هنگام افزودن محلول قند استاندارد مصرفي از بورت به ارلن حاوي محلول فهلينگ، بهتر است كه بورت را ازمحل خروج بخار ارلن دور نگه داريد و براي اين منظور مي توانيد در پايانه بورت، لوله خميده اي قرار دهيد تا محلول فهلينگ دور از بخار باشد. از بورت هائي كه داراي شير شيشه اي هستند استفاده نكنيد زيرا قابليت چسبندگي شيرهاي شيشه اي در معرض بخار افزايش مي يابد.

يادآوري 4     حساسيت شناساگر به حدي زياد است كه در بسياري از موارد نقطه پايان واكنش را با يك قطره بخوبي مي توان تشخيص داد. بي رنگ شدن كامل آبي متيلن در تمام محتواي ارلن هنگامي است كه اكسيد مس بطور ثابت به رنگ قرمز آجري تا نارنجي در آيد. اگر در شناسائي رنگ ترديد وجود دارد ، بايد رنگ محتواي ارلن را در برابر يك صفحه سفيد ببينيد. اگرشناساگر بطور كامل بي رنگ نشده باشد، لبه فوقاني مايع آبي رنگ خواهد بود. اگر جوشش قطع گردد و هوا به محلول وارد شود، در اثر اكسيداسيون دوباره، رنگ آبي ايجاد مي شود . ولي اگر جوشش پيوسته باشد و خروج بخار نيز پيوسته صورت گيرد، خطر اكسيده شدن و آبي رنگ شدن دوباره وجود ندارد