اندازه گيري كل مواد جامد

وسايل لازم

ظرف فلزي از جنس نيكل، آلومينيوم يا فولاد زنگ نزن با ته صاف و داراي در كه به آساني در آن بسته شود بقطر حدود 5/7 سانتي متر و ارتفاع حدود 5/2 سانتي متر داراي هم زن شيشه اي

هم زن شيشه اي با انتهاي خميده مسطح براي اينكه بتوان آنرا به كنار ظرف تكيه داد. طول هم زن نبايد بيشتر از قطر ظرف باشد.

شن

كوارتز يا شن دريا از الك با اندازه اسمي سوراخ هاي 500 ميكرومتر بگذرد و روي الك با اندازه اسمي سوراخهاي 180 ميكرومتر باقي بماند. شن بايد با اسيدكلريدريك داغ و سپس با آب شسته شده باشد و تا رنگ قرمز تيره حرارت ديده باشد.

اتو يا آون براي خشك كردن

با تهويه خوب و قابل تنظيم و كنترل در 2  102 درجه سلسيوس

دسيكاتور، حاوي ماده آبگير موثر

حمام آب قابل تنظيم و كنترل در 1 45 درجه سلسيوس

حمام آب جوش

روش اجراي آزمون

حدود 25 گرم شن آماده شده در يك ظرف فلزي بريزيد و ميله هم زن را روي در آن قرار دهيد. اين مجموعه را در اتو تنظيم شده در دماي 2 102 درجه سلسيوس قرار دهيد. تا بوزن ثابت برسد پس از اين مدت ظرف حاوي شن، در و ميله همزن را از اتو خارج و به دسيكاتور انتقال دهيد . بگذاريد تا در حد دماي آزمايشگاه سرد شود، سپس از دسيكاتور خارج كنيد و تا تقريب 1/0 ميلي گرم وزن كنيد ( M1 ) شن را در داخل ظرف بغلطانيد تا به يك طرف بيايد.

سپس در قسمت ديگر ظرف 3 تا 4 گرم ازنمونه آب شده را قرار دهيد و خوب با شن مخلوط كنيد.

اين مجموعه را همراه با در و ميله همزن شيشه اي با تقريب 1/0 ميليگرم وزن كنيد حدود 3 ميلي ليتر آب مقطر به محتوي درون ظرف بيافزئيد و با ميله همزن مخلوط كنيد و هم چنين نمونه رقيق شده را با شن درون ظرف مخلوط كنيد و در حالي كه ميله همزن را به كناره ظرف تكيه مي دهيد، ظرف را براي 30 دقيقه روي حمام آب جوش حرارت دهيد تا به صورت مخلوط همگن درآيد. در دقايق اوليه اين مدت با دقت مخلوط را هم بزنيد بگونه اي كه توده وقتي خشك مي شود كلوخه تشكيل نشود. و به صورت يك مخلوط همگن در آيد. ميله همزن را بگذاريد 6 ساعت بماند. پس از اين مدت در را روي ظرف قرار داده و آنرا به دسيكاتور انتقال دهيد و بگذاريد تا دماي آن به دماي آزمايشگاه برسد. پس از آن مجموعه را تا تقريب 1/0 ميلي گرم وزن كنيد (M2 ) . حرارت دادن را براي يك ساعت ديگر تكرار كنيد. دوباره آنرا سرد و وزن كنيد تا كاهش وزن دوتوزين پياپي كمتر از 2 ميلي گرم شود.

محاسبه

درصد وزني مواد جامد بستني را از فرمول زير بدست آوريد.

= درصد وزني مواد جامد

عبارت است از وزن ظرف توزين همراه با ميله، همزن، در آن و شن

عبارت است از وزن ظرف توزين همراه با ميله، همزن، در آن و شن پيش از خشك كردن

عبارت است از وزن ظرف توزين همراه با ميله، همزن، در آن و شن پيش از خشك كردن