بطور كلي تست هايي كه روي ظروف بستني قرار مي گيرد مثل بستني ليواني و ظروف يكبار مصرف از جنس پلي استايرن.

1) كنترل يكنواختي ساخت بسته بندي

الف ) كنترل يكنواختي ضخامت بسته بندي است ضخامت بايد حتي الامكان در نقاط مختلف يكسان باشد با استفاده از ميكرومتر ضخامت اندازه گيري شده به طوريكه از ديواره ظرف بصورت روبرو = برش مي زنيم .

و ضخامت را اندازه گيري مي كنيم و ضخامت بايد در تمام نقاط يكسان باشد.

ب) اختلاط رنگ و ماده اوليه بخوبي صورت گرفته باشد اصطلاحا به رنگدانه Master batch گفته مي شود.

اگر اختلاط به خوبي صورت نگرفته باشد علت اين است كه ويژگي رنگدانه مورد استفاده با ماده اوليه هم خواني ندارد و حرارتي كه مي بيند تا مخلوط شوند در حد مناسب و لازم نيست .

ج) در ساخت ظروف يكبار مصرف مورد استفاده از ضايعات كند قالب استفاده نشود همچنين از مواد بازيافتي هم استفاده نكنند و ضمنا به كارخانه سازنده ظرف توصيه شود تا نسبت به نظافت قالب دستگاهها دقت بيشتري را به عمل آورند.

شناسايي : (1) سطح ظرف نقاله سياهرنگ مي باشد اگر از داخل برش دهيم در سياه مشاهد شد يعني از ضايعات استفاده نشده يعني قالب آلودگي داشته است.

(2) مشخصات قيده شده : مانند بستني چربي : اسم محصول – تركيب – اسم كارخانه و …… ذكر گردد.

(3) ثبوت چاپ: به وسيله چسب بايد تست گردد

(4) تست رابينسون : اين تست براي نمونه هاي ظروف يكبار مصرف كه از جنس پلي استيرن مي باشند استفاده مي شود. چند ليوان بستني خالي برداشته يك بشر تميز نيز به عنوان مشاهد برداشته – داخل ليوان را از شكلات رنده شده پر مي كنم در داخل بشر نيز شكلات رنده شده مي ريزيم و در ظرف را مي گذاريم. سپس ظرف ها را مدت 48 ساعت در تاريكي داخل دسيكاتوري كه توسط نمك سولفات آمونيوم اشباع كه رطوبت نسبي 80 – 60 % را ايجاد كرده قرار دهيم بعد از اين مدت زمان شكلات را مي چشيم . هر گونه تغيير طعم بيانگر اين است كه جنس ليوان ما مطلوب نيست.

(5) درب بندي: در ظرف بسته بندي ليوان و ظروف ما از جنس بدنه ظرف انتخاب شود و از كاغذ استفاده نشود.

3– بسته بندي يخي تيوپي يا يخمك : ظروفي كه از جنس پلي اتيلن مي باشند مثل تيوپ بستني يخي و روكش هاي داخل قوطي هاي ليتري

1) كنترل يكنواخت ساخت

الف) ضخامت : كه در تمام نقط بايد يكسان باشد.

ب) عدم استفاده از ضايعات كند قالب : دراين مورد نيز نقاط سياه نبايد وجود داشته باشد در اينصورت از ضايعات استفاده شده .

ج) تميزي قالب دستگاهها : نقاط سياهي كه از داخل مشاهده نشوده نشانگر اين است كه قالب تميز نبوده.

د) سطح بسته بندي : سطح بسته بندي فاقد حباب تاول ورگه باشد.

2) كنترل وضعيت دربندي : نمونه پر را داخل فريرز گذاشته تا يخ ببندد اگر در بندي نامناسب باشد از همان نقاط ماده نشتي مي كند. مشخصات قيد شده بخصوص تاريخ توليد و انقضاء بسيا رمهم است

3) عدم رنگ پذيري تيوپ : نمونه هاي پر را خالي كرده و سپس با آب تميز مي شوييم و با نمونه مشاهد مقايسه مي كنيم .

4) عدم خروج بو : بعد از خالي كردن و شستن تيوپ نبايد بويي خارج شود.

رفتار ها حرارتي پليمر : با استفاده از رفتار حرارتي كه يكي از روش ها شناسايي پليمر ها مي باشد جنس بسته بندي را شناسايي مي كنيم .

رفتار حرارتي شامل 3 مرحله مي باشد.

  • سوختن پلي مر در مقابل شعله و رنگ شعله آن
  • بوي پلي مر به هنگام سوختن
  • pH بخار آن

    1)پلي پروپيلن

1- نمونه پلي پروپيلن در مقابل شعله با شعله فروزان در مركز آبي مي سوزد.

2- بوي آن به هنگام سوختن بوي خاصي مي باشد.

3- pH بخار آن بين 4 -3 مي باشد.

 2) نمونه پلي اتيلن

1- در مقابل شعله با شعله فروزان در مركز آبي مي سوزد ، ذوب شده مثل شمع مي چكد و در آن نقطه كه مي سوزد شفاف تر از ساير نقاط مي شود.

2- بوي آن به هنگام سوختن بوي شمع خاموش است.

3- pHبخار بين 4- 3 مي باشد.

3) نمونه پلي استايرلن pS

1- در مقابل شعله با شعله فروزان همراه دود مي سوزد.

2- بوي آن به هنگام سوختن بوي خوش ( شيرين ) مي دهد.

3- PH بخار آن 4 مي باشد.

4) نمونه سلوفان

1- در مقابل شعله با شعله فروزان همراه جرقه مي سوزد.

2- بوي كاغذ سوخته مي دهد .

3-PHبخار آن 4 است.

5) pvc

درمصرف مواد غذايي مجاز نمي باشد.

  • بوي آن به هنگام سوختن قند است.
  • با شعله فروزان باكنده هاي سبز مي سوزد.

PH  بين 1 -0 مي باشد.