تعيين عيار فهلينگ

عيار فهلينگ ( مقدار قند لازم براي احياء 10 ميلي ليترمحلول فهلينگ ) را با ضرب كردن تيتر ( حجم مصرفي قند ) در مقدار ميلي گرم قند وارو[1] در هر ميلي ليتر آن بدست آوريد.

مثال: اگر 26 ميلي ليتر قند استاندارد كاري ( 11- 9-1-9 ) در عيار سنجي 10 ميلي ليتر فهلينگ مصرف شده باشد و هر ميلي ليتر اين محلول قند استاندارد حاوي 2 ميلي گرم باشد پس عيا رفهلينگ عبارتست از:

تصحيح عيار فهلينگ

با مقايسه عيار فهلينگ بدست آمده برابر بند 11-9-3-2 و مقايسه آن با ستون دوم جدول شماره 2، اين استاندارد ( مقدار قند وارو معادل با تيتر 26 ) فاكتور تصحيح را معلوم كنيد.

فاكتور تصحيح 7/0 = 3/51  52

ياد آوري 1   چنانچه ميزان اختلاف در عيار سنجي محلول فهلينگ كمتر از يك درصد باشد، نياز به تصحيح نمي باشد.

ياد آوري 2   اگر ويژگي هاي تجزيه و روش آزمون بطور جدي رعايت شود نيازي به استاندارد كردن محلول فهلينگ نيست.

آماده كردن بستني براي آزمون قند

نمونه بستني را در دماي 45 درجه سلسيوس قرار دهيد تا آب شود، سپس مقداري از آن را ( حدود 20 گرم ) توزين و در مقداري آب حل كنيد و بهم بزنيد. مخلوط يكنواخت شده را صاف كنيد و سپس دقيقا 15 گرم صاف شده را به يك ارلن 250 ميلي ليتري منتقل كنيد. به آن 5 ميلي ليتر محلول فروسيانورپتاسيم به آن افزوده و هم بزنيد و با آب مقطر حجم آنرا به 250 ميلي ليتر برسانيد و مخلوط كنيد . مخلوط  را صاف كنيد.

اندازه گيري قند نمونه پيش از ئيدروليز

بر برابربند 11- 9 – 3- 1 و با توجه ياد آوري هاي همان بند، آزمون را انجام دهيد تنها بجاي محلول قند استاندارد مصرفي، بورت را از محلول قند آماده شده نمونه پر كنيد. در پايان عيارسنجي ، حجم محلول قند مصرفي را خوانده و يادداشت كنيد.

محاسبه

درصد قند پيش ار ئيدروليز را به ميلي گرم درصد گرم بر حسب لاكتوز فرمول زير بدست آوريد.

مقدار قند پيش ازئيدروليزبر حسب لاكتوز =

كه در آن :

Aعبارتست از عيار فهلينگ به ميلي گرم معادل لاكتوز( استخراج از جدول شماره 2 اين استاندارد )

V عبارتست از حجم محلول قند نمونه مصرف شده درعيارسنجي

M عبارتست از وزن نمونه برداشت شده براي آزمون

اندازه گيري قند نمونه سپس از ئيدروليز

20 ميلي ليتر از محلول صاف شده قند نمونه را با مقداري آب رقيق كنيد. سپس 10 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ  به آن بيفزائيد. اين محلول را مدت 10 دقيقه در حمام آب 70 درجه حرارت دهيد. طي اين مدت ظرف حاوي محلول را 3 دقيقه بچرخانيد و 7 دقيقه ثابت نگه داريد. پس از اين مدت ظرف را در زير جريان آب سرد، خنك كنيد و پس از آن با افزودن سود غليظ و سپس سود يكدهم نرمال در حضور شناساگر فنل فتالئين، محيط را خنثي و PH آنرا به بورت 50 ميلي ليتري منتقل كنيد و عمل عيارسنجي را با محلول فهلينگ انجام دهيد. در پايان با ايجاد رنگ قرمز آجري در محيط ، حجم محلول قند نمونه مصرفي را از بورت بخوانيد و يادداشت كنيد .

محاسبه

مقدار درصد قند پس از ئيدورليز به ميلي گرم درصد گرم=

برحسب دكستروز

كه در آن :

B عبارت است از عيار فهلينگ به ميلي گرم معادل دكستروز

عبارت است از حجم محلول قند و نمونه مصرفي در تيتراسيون

M عبارت است از وزن نمونه

ياد آوري    چنانچه در تعيين قند پيش و پس از ئيدروليز نياز به تصحيح عيار فهلينگ باشد بايد فاكتور در مقدار خوانده شده معادل لاكتوز و دكستروز خوانده شده از جدول اعمال كرد.

1- Invert sugar