تعيين چربي كل

  • محلول نيوسال
  • 100 گرم تري سديم سيترات و 100 گرم سالسيلات سديم را در 480 ميلي ليتر آب مقطر حل كرده و آن را حرارت دهيد تا كاملا حل شود سپس آن را سرد كرده و مقدار 172 ميلي ليتر بوتيل الكل و حدود 750 ميلي ليتر آب مقطر حاوي 0.1 تا0.2 گرم گرد آبي متيلن به آن اضافه نمائيد.

بطوريكه حجم آن به 1500 ميلي ليتر برسد.

وسايل لازم

بوتيرومتر مخصوص بستني حمام آب قابل تنظيم در دماي 60 تا 70 درجه سيلسيوس سانتيريفوژ

روش اجراي آزمون

مقدار 4.22 گرم بستني را در بوتيرومتر مخصوص بستني بريزيد سپس 12 ميلي ليتر محلول نيوسال به آن اضافه كنيد و آب مقطر نيز آن قدر به آن بيفزايد تا در قسمت مندرج بوتيرومتر حجم مناسب داشته باشيد. در بوتيرومتر به خوبي ببينيد و خوب تكان دهيد. سپس بوتيرومتر را براي 5 دقيقه در حمام آب با دماي 65 تا 70 درجه سيلسيوس قرار دهيد.

بستني كاملا حل شود و در صورت لزوم گرم كردن و نكان دادن را تكرار كنيد سپس مدت 3 دقيقه بو تيرومتر را در دستگاه سانتريفوژ قرار دهيد و عمل سانتريفوژ را ا انجام دهيد و نتيجه را بخوانيد.

تعيين چربي ( روش سريع )

يادآوري :

اين روش بيشتر در كارخانجات مورد استفاده قرار مي گيرد . در هنگام آزمايش بستني ، بايد 87 ميلي ليتر از اسيد سولفوريك با وزن مخصوص 820 را به آهستگي به 11ميلي ليتر آب مقطر بيفزاييه و براي بستني شكلاتي 90 ميلي ليتر از اسيد سولفوريك فوق را به 6 ميلي ليتر آب مقطر اضافه كنيد بوتيرومتر ژربر براي اندازه گيري چربي بستني

روش اجراي آزمون

از اسيد سولفوريك رقيق شده مورد بحث قبل را به ظرف مخصوص ژربر منتقل كنيد نمونه بستني را گرم كنيد تا مايع شده و هواي آن خارج شود آن را كاملا مخلوط كنيد 5 گرم از بستني آب شده را وزن كرده و به اسيد محتوي در ظرف ژربر بيفزاييد 5 ميلي ليتر آب مقطر و 1 ميلي ليتر آميل الكل اضافه كنيد در ظرف را ببنديد.

و تكان دهيد و براي 5 دقيقه سانتريفوژكنيد سپس مدت 5 دقيقه آن را در دماي Cº 60 گرما دهيد و سپس بخوانيد.

تعيين مواد جامد شير بدون چربي در بستني

مواد شيميايي لازم

  • فنل فتالئين
  • محلول هيدوكسيدسديم يكدهم مولكول گرم در ليتر
  • محلول فرمالين

روش اجراي آزمون

10 گرم از نمونه بستني آماده شده را به يك ظرف چيني منقل كنيد، سپس يك ميلي ليتر محلول فنل فتالئين به آن اضافه كنيد و اسيديته آن را با محلول هيدروكسيدسديم 1/0 مول سنجش كنيد و اسيديته آن را بر حسب ( درصد وزني ) اسيدلاكتيك بدست آوريد. به مخلوط خنثي شده دقيقا 3 ميلي ليتر فرمالين بيافزائيد و خوب بهم بزنيد و دوباره با محلول هيدوركسيدسديم 1/0 مول تا خنثي شدن، سنجش سپس 3 ميلي فرمالين را نيز را نيز جداگانه با هيدروكسيد سديم سنجش كنيد.

محاسبه

مواد جامد شير بدون چربي بستني از رابطه زير بدست مي آيد.

= درصد وزني مواد جامد شيربدون چربي

كه در آن :

X = حجم سود مصرفي در عيار سنجي نمونه

Y = حجم سود مصرفي در عيار سنجي فرمالين