تقلبات در شير:

تشخيص نمك در شير: افزودن نمك در شير خام به منظور پنهان كردن آب اضافي انجام مي شود.

روش كيفي( سريع):

5 ميلي ليتر نيترات نقره 01% نرمال را با چند قطره كرومات پتاسيم 5% مخلوط نموده و يك ميلي ليتر شير مشكوك را اضافه نمائيد پديدار شدن رنگ زرد دليل وجود نمك در شير است در صورت ظهور رنگ آجري نمونه فاقد نمك مي باشد.

روش كمي:

10gr شير را در يك ارلن ماير تميز ريخته پي پت را با 10 ميلي ليتر آب مقطر شسته و به ارلن ماير منتقل نماييد. يك ميلي ليتر معرف كرومات پتاسيم ( محلول 10 % آبي) اضافه نموده و با نيترات نقره 1% نرمال تيتر نماييد تيتراسيون را تا پيدايش رنگ قرمز مايل به قهوه اي كم رنگ ادامه دهيد كه به مدت 30 ثانيه پايدار بماند.

85/5 * ميلي ليتر نيترات نقره 1/0 نرمال

 

 

 وزن نمونه

كلر وسديم % =

 

روش تشخيص كربناتها و بي كربناتها

تشخيص جوش شيرين روش(سريع): ابتدا اسيديته را به وسيله تيتراسيون با سود بر حسب دورنيك اندازه گيري نموده سپس مجددا اسيديته همان شير را پس از يك دقيقه جوشانيدن و سرد كردن اندازه گيري نماييد. كاهش اسيديته بيشتر از يك درجه دورنيك نشان دهنده افزودن جوش شيرين بستني شير مي باشد.

 

تشخيص مواد بازدارنده رشد ميكروبي در شير:

الف) تركيبي كه به طور طبيعي در شير وجود دارد مانند لاكتنين ، سيستم لاكتوزپراكسيد از لوكوسيتها در شير ورم پستاني، استفاده دام از انواع معيني از علوفه مانند علوفه كپك زده و شلغم كه باعث ايجاد عوامل بازدارنده در شير مي شوند.

ب) بازدارندهاي شيميايي شامل باقي مانده آنتي بيوتيك كه معمولا براي درمان ورم پستان گاو به كار مي رود كه بر روي باكتريهاي استارتر اثر مي گذارد.

باقي مانده مواد پاك كننده و ضدعفوني كننده توطس دستگاهCIP در دامداري

باقي مانده حشره كش ها به علت آلودگي شير

افزودن مواد نگاهدارنده براي جلوگيري از فساد شير و كاهش بار آلودگي شامل آب اكسيژنه فرم آلدئيد و هيپو كلريت ها

تست انعقاد:

10 ميلي ليتر نمونه شير مشكوك و 10 ميلي ليتر شير شاهد را در لوله آزمايش ريخته دماي C)º42-40 ) مي رسانيم سپس به هر كدام 1 ميلي ليتر استارتر مالت اضاف كرده و 3 ساعت در دماي انكوباتور C)º42-40 )  قرار مي دهيم . اگر ميزان اسيديته نمونه مشكوك بطور محسوس حدود D º 10 كمتر از شير طبيعي باشد اين شير حاوي آنتي بيوتيك يا ساير مواد باز دارنده است.

در صورت دسترس آزمايشگاه به كيت هاي تشخيص آنتي بيوتيك ها ، آزمايشي بايدبر اساس دستور راهنما كيت انجام شود.