سيستم CIPمرکزی

اساسا از سيستم مرکزی CIPدر واحدهای کوچک لبنی با خطوط ارتباطی کوتاه استفاده می گردد.

آب و مواد شوينده به وسيله پمپ از مخازن ذخيره در ايستگاه مرکزی به مسيرهای مختلف CIP روانه می گردد.

محلول پاک کننده و آب داغ در داخل مخازن عايق, به صورت گرم نگهداری می شوند. دمای لازم به وسيله تبادل کننده حرارتی تامين می گردد. آب آبکشی نهايی را در مخزن جمع آوری نموده و برای آبکشی مقدماتی در برنامه بعدی واحد CIP  به کار می برند. مخلوط آب و شير ناشی از اولين شسشوی در مخزن جداگانه ای برای بازيافت محصول ذخيره می شود.

محلول شوينده که مورد استفاده مجدد قرار گرفته در صورت کثيف بودن زياد بدور ريخته شود و مخزن نگهداری پس از تميز شدن, دوباره با محلول تازه پر گردد. تخليه و تميز کردن مخزن آب نيز از اهميت فراوانی برخودار است, مخصوصا مخزن آب شستشو را بايد در اثنای کار خطر بروز آلودگی ايمن نگهداشت.يک مثال از طراحی ايستگاه CIP مرکزی, معمولا چنين ايستگاهی کاملا خودکار می باشد در مخازن آن الکترود هايی برای سنجش حد بالا و حد پايين مايع استفاده شده است. برگشت محلول تميز کننده به وسيله رسانه های انتقال دهنده, کنترل می گردد. درفاز تميز کردن متعاقب شستشو باآب, از غلظت محلول پاک کننده کاسته می شود. در صورت تغيير غلظت مايع شستشو نسبت به مقدار از قبل تعيين شده, پس از برگشت بايد به جای مخزن شستشو درمخزن ديگری خليه گردد. برنامه CIP به وسيله يک رايانه تحت کنترل قرار می گيرد. ظرفيت ايستگاه CIP را می توان با مجهز کردن آن با چند مخزن افزايش داد.

سيستم CIP  غير متمرکز

سيستم CIP غير متمرکز برای نصب در کارخانه های بزرگ لبنی که در آنجا فواصل بين يک سيستم مرکزی ايستگاه CIP  و مسير برای CIP بسيار طولانی است, مناسب می باشد. امروزه به جای ايستگاه های بزرگ CIPدر کارخانه های بسيار بزرگ لبنی تعدادی واحد های کوچکتر CIP در کارخانه جايگرين شده اند.

همچنين اين واحدها را سيستم هار اقماری CIPنيز می نامند. در اين سيستم هنوز يک ايستگاه مرکزی برای ذخيره مواد پاک کننده قليا و اسيد وجود داردکه در مواقع لزوم به واحد های اقماری CIP  فرستاده می شوند. تهيه حرارت دادن آب شستشو ( و همچنين مواد پاک کننده اسيد در صورت لزوم) در ايستگاه های اقماری انجام می پذيرد.

در اين ايستگاه ها برای مراحل مختلف برنامه تميز کردن حداقل حجم های لازم از مايع شستشو که بتواند سيستم را پر نمايد, با دقت تعيين می گردد. سپس از يک پمپ دوران دهنده قوی برای به جريان انداختن ماده پاک کننده در مسير با سرعت بالا استفاده می گردد.

اصولا چرخه های کوچک غير مداوم محلول های تميز کننده فوائد زيادی را به همراه دارند. مصرف آب و بخار در سيستم کاسته می شود و شير باقيمانده در آب اولين مرحله شستشو, با غلظت بالاتری بدست می آيد در نتيجه بازيافت آن مثلا با استفاده از تبخير آسانتر و ارزانتر است. سيستم  غير متمرکز در مقايسه با سيستم مرکزی از بار فاضلابی به دليل کاهش حجم مايعات خروجی, می کاهد.

يکبار مصرف کردن موادپاک کننده در سيستم  CIP غير متمرکز د رمقايسه با بازيافت مواد پاک کننده در سيستم متمرکز جای بحث دارد. از يک ديدگاه در سيستم غير متمرکز دقيقا می توان ترکيب خاصی از ماده پاک کننده را برای مسير معين ارسال نمود. معمولا ناحلول پاک کننده پس از يکبار مصرف در سيستم بسيار ضعيف شده و گاهی ممکن است آن را برای آبکشی مقدماتی در يک برنامه شستشو متعاقب استفاده نمايند.