روش هاي آزمون

اندازه گيري دانسيته : توسط دستگاه ترمولاكتودانس متر يا توسط پيكنومتر

الف) توسط لاكتودانس متر

شير دار داخل مزور cc 250 ريخته ( يا استوان شيشه اي ) سپس ترمولاكتودانس متر را وارد شير نموده حدود min 3 -2 بي حركت بماند سپس از روي ستون مدرج دستگاه دانسيته را قرائت مي كنيم . درجه كه هم تراز سطح شير است قرائت نموده و بلافاصله دما رانيز بخوانيد . براساس تنظيم دستگاه با درجه حرارت تعيين شده عدد را قرائت مي نماييم ( اصولا Cº 15 مي باشد) اگر دماي شيركمتر يا بيشتر از Cº 20 باشد بايد نتيجه را اصلاح نمود و به اين صورت كه به ازاي هر يك درجه دماي بيشتر از Cº20 به عدد خوانده شده اضافه نموده يا از آن كسر كنيد .

ياد آوري : اعداد خوانده شده برروي ستون مدرج ترمولاكتودانس متر، دو رقم آخر وزن مخصوص شير است مثلا عدد 30 به معناي آن است كه دانسيته 030/1 مي باشد.

ب) توسط پيكنومتر

ابتدا وزن پيكنومتر خالي و خشك و تميز را دردماي Cº 15 ( يا دمايي كه بر روي ظرف نوشته شده به دست آوريد سپس يكبار آنرا با شير Cº 15 ويك بار با آب مقطر Cº15 پر كرده و توزين نماييد.

تعيين نقطه انجماد : توسط دستگاه كريوسكوپ

اندازه گيري اسيديته : مواد لازم  سود از نرمال ، محلول فنل فنالئين

طرزتهيه سود ا/0 نرمال : براي تهيه سود 1/0 نرمال 4 گرم سود گرانول را وزن كرده و داخل بالن ژرژه cc 1000 مي ريزيم و با آب مقطر به حجم مي رسانيم از محلولهاي آماده تيترازول هم مي شود استفاده كرد.

طرز تهيه معرف فنل فتالئين:
يك گرم پودر فنل فتالئين را در cc 100  الكل حل مي كنيم

روش آزمون:

cc 100 از نمونه را برداشته چند قطره معرف فنل فتالئين اضافه كرده و با سود 1% نرمال تيتر مي كنيم.

حجم سود مصرفي را در عدد ثابت 10 ضرب مي كنيم اسيدتيه بر حسب درجه دورنيك به دست مي آيد.

حجم سود مصرفي

D º14 = 10*                  : مثال

روش آزمون طبق استاندارد و بر اساس اسيدلاكتيك

100× 009/0 × سودمصرفي

حدود 10g نمونه شير را توزين نموده و به شير منتقل نماييد سپس در مجاورت فنل فتالئين با سود 1% نرمال تيتر نماييد.

 

وزن نمونه

اسيد برحسب اسيد لاكتيك =

 

اندازه گيري چربي روش ژربر

وسايل: دستگاه سانتريفوژ، بوتيرومتر8%

مواد: اسيد سولفوريك 90% اگر از اسيد 98% استفاده كرديد 900= اسيد با 80= آب رقيق گردد

روش آزمون:

cc 10 اسيد سولفوريك داخل بوتيرومتر ريخته  cc11 شير به آرامي از جداره شيشه به روي اسيد مي ريزيم سپس يك ميلي ليتر الكل آميليك اضافه كرده، درب بوتيرومتر را بسته خوب تكان داده و داخل سانتريفوژ قرار مي دهيم، بر اثر مخلوط شدن اسيد با شير مقداري حرارت توليد مي شود و گاز حاصل ممكن است باعث پرتاپ كردن درب بوتيرومتر شده يا باعث شكسته شدن بوتيرومتر گردد. بايد هنگام مخلوط كردن از دستمال جهت نگه داشتن درب استفاده نمود. بلافاصله بعد از مخلوط شدن محتويات بوتيرومترها، آنها را در سانتريفوژ قرارداده به صورتيكه درپوش آنها در سمت پايين قرار گيرد. ضمنا بوتيرومترها بايد كاملا مقابل يكديگر قرار گيرند تا معادل سانتريفوژ حفظ شود نمونه ها مدت 5 دقيقه سانتريفوژ گردد سپس نتيجه را قرائت نمائيد.

اندازه گيري ماده خشك بدون چربي:

ابتدا پليت را در فور 2  C º 102 به مدت 10 دقيقه سپس در دسي كاتور خنك كرده وزن كرده حدود 10g نمونه را توزين كرده مجددا داخل فور قرار مي دهيم  به مدت 2 ساعت سپس مجددا در دسي كاتور خنك كرده وزن مي كنيم

وزن اوليه ( پليت خامه ) – وزن نهايي ( پليت + شير بعد از 2 ساعت)

 

 وزن نمونه

درصد ماده خشك =

 

درصد ماده خشك بدون چربي = درصد چربي – درصد ماده خشك