مقالات و پایان نامه ها

ارزيابی اثرات تميز کردن-ويژگي هاي فيزيك وشيميايي شير خام

ارزيابی اثرات تميز کردن ارزيابی موثر بودن عمليات تميز کردن يک قسمت اساسی در فرايند تميز کردن می باشد. آن را می توان به دو شکل: مشاهده و بررسی باکتريولوژيکی انجام داد. امروزه با پيشرفت ادامه مطلب…

By 92, ago